• VEELGESTELDE VRAGEN

    WINDpostcoderoos: Collectief lokaal investeren in een zichtbaar duurzaam project

Veelgestelde Vragen WIND Postcoderoos

Over de WIND Postcoderoos

Wat is de drijfveer van de initiatiefnemers?

Na succesvolle collectieve zonnestroomprojecten hebben initiatiefnemers WES en Greenchoice het idee van de WINDpostcoderoos ontwikkeld. Eigen, lokaal opgewekte windstroom bereikbaar maken voor iedereen. Onze drive komt voort uit onze visie dat het anders kan en ook zou moeten. De trend naar collectief financieren en participeren, verzekeren, zorg verlenen of stroom opwekken is onomkeerbaar en past in de huidige tijdgeest. Samen wind opwekken is volstrekt logisch, aangezien het individueel vaak technisch of economisch minder optimaal is.

Met welke energiebedrijven werkt de WINDpostcoderoos samen?

WINDpostcoderoos werkt samen met energieleverancier Greenchoice. Neemt u deel aan een van onze projecten én bent u klant van Greenchoice, dan betaalt Greenchoice uw jaarlijkse administratiekosten en behaalt u een beter rendement. Het is overigens ook mogelijk deel te nemen wanneer u klant bent van een andere energieleverancier.

Waarom is het lokale aspect zo belangrijk voor jullie?

Een van de uitgangspunten van de regeling verlaagd tarief, en dus ook de WINDpostcoderoos, is dat iedere deelnemer zelf lokaal stroom kan opwekken. Bij het realiseren van een WINDpostcoderoos project is het participeren van de lokale huishoudens en bedrijven van essentieel belang.

Voor deelnemers

Wat doet de coöperatie met mijn periodieke bijdrage, de administratiekosten?

Met de periodieke bijdrage worden periodieke bedragen betaald. Bijvoorbeeld de transportkosten, administratiekosten en accountantskosten.

Als ik in een project participeer, ben ik dan verplicht deel te nemen zodra het project wordt vrijgegeven voor ‘funding’?

Ja, zodra u zich inschrijft en akkoord gaat met de ledenovereenkomst, ontvangt u een deelnamebevestiging. Op dat moment vragen we u de betaling te voldoen. Na het voldoen van het volledige bedrag bent u direct lid van de coöperatie én mede eigenaar van de windturbine.

Wat doet de coöperatie met mijn inleg?

De coöperatie gebruikt het geld van de inleg voor de realisatie van de windturbine en zorgt gedurende de looptijd van het project voor de operatie (jaarlijks onderhoud, verzekeringen) van de turbine.

Kan ik wel meedoen als ik geen klant ben van Greenchoice?

Ook indien u geen klant bent van Greenchoice is het mogelijk om deel te nemen aan onze projecten. Wij willen juist zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen zelf stroom op te wekken. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht mee te werken met deze regeling.

Ik heb ook al eigen opwekking van elektriciteit met bijvoorbeeld zonnepanelen, hoe bepaal ik de grootte van mijn windkavel?

Een voorbeeld: ik heb een huishouden bestaande uit 4 personen met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3.920 kWh per jaar. De zonnepanelen op mijn dak leveren ca. 2.220 kWh per jaar. Hoe bepaalt ik de grootte van mijn windkavel?

U krijgt nooit meer voordeel uit de regeling verlaagd tarief dan dat u daadwerkelijk aan elektriciteit inkoopt. Bij een verbruik van 3.920 kWh per jaar en een eigen productie van 2.220 kWh per jaar, kunt u deelnemen in de WINDpostcoderoos voor maximaal 1.700 kWh.

Kan ik jaarlijks windkavels bijkopen?

Nee, de windkavels worden in principe alleen verstrekt bij aanmelding voor het project.  Het bijkopen van windkavels is alleen mogelijk wanneer bijvoorbeeld een medecoöperatielid besluit zijn of haar windkavels aan te bieden.

Hoe wordt de opbrengst van de stroom met mij verrekend?

De opgewekte stroom wordt op basis van de door u ingelegde windkavel(s) verrekend middels een korting op de energiebelasting. Heeft u een kavel van 1.000 kWh, dan betaalt u over deze 1.000 kWh geen energiebelasting. Deze verrekening vindt plaats via uw energie afrekening.

Wat gebeurt er met mijn energierekening als ik mee doe met de WINDpostcoderoos?

Eenmaal per jaar ontvangt u de een afrekening. Elke klant heeft een vast moment per jaar dat deze jaarnota wordt toegestuurd. Op deze jaarlijkse afrekening wordt uw korting op de energie belasting verrekend.

Hoeveel bedraagt de korting op de Energiebelasting?

De korting op de energiebelasting bedraagt sinds 1 januari 2016 12,2 cent/kWh. Deze korting wordt door het energiebedrijf verrekend op uw jaarafrekening. U ontvangt deze korting over uw windaandeel. Dit kunt u zelf bepalen. Uw windaandeel mag niet hoger zijn dan uw werkelijke verbruik en is gemaximeerd tot 10.000 kilowattuur op jaarbasis.

Welke kosten heb ik naast mijn eenmalige deelnamekosten?

Bent u geen klant van Greenchoice, brengt de coöperatie jaarlijks administratiekosten bij u in rekening. Bent u klant van Greenchoice, dan neemt Greenchoice die kosten voor haar rekening. De hoogte van de administratiekosten liggen tussen de € 5 en € 15 per jaar, afhankelijk van de kostenstructuur van het betreffende project.

Wat gebeurt er met mijn windkavel(s) als ik verhuis?

Wanneer u verhuist naar een woning binnen het postcoderoos gebied kunt u uw windkavel(s) meenemen naar uw nieuwe adres. Zorg er wel voor dat de nieuwe adresgegevens bij ons bekend zijn.

Wanneer u verhuist naar een woning buiten het postcoderoos gebied, vervalt het recht op belastingkorting. U bent dan genoodzaakt om uw oude woning inclusief windkavel(s) te verkopen of de windkavel(s) te verkopen aan een koper die woonachtig is binnen het gebied van de postcoderoos. Ook kunt u de kavels altijd nog terug verkopen aan de coöperatie voor een jaarlijks vastgesteld bedrag.

Kan ik mijn lidmaatschap gedurende de looptijd van het project beëindigen?

Opzeggen kan onder bepaalde voorwaarden. Voor de exacte werking verwijzen we naar de ledenovereenkomst die wordt toegezonden wanneer je de windkavels via de website reserveert. Hierin wordt aangegeven hoe de windkavel kunnen worden aangeboden aan de coöperatie tegen een vooraf vastgestelde terugneemprijs. Het bestuur van de coöperatie bepaalt jaarlijks de in het volgende kalenderjaar geldende terugneemprijs van de windkavels.In geval van overlijden zijn de kavels overdraagbaar aan erfgenamen als die binnen het postcodegebied wonen. In elk ander geval geldt dat de kavels terug verkocht kunnen worden aan de coöperatie.

Wat gebeurt er na 15 jaar, als de looptijd van het project is verstreken?

De looptijd van alle WINDpostcoderoos regeling bedraagt 15 jaar. De technische levensduur van de windturbine bedraagt echter minstens 20 jaar. Het is dus heel goed mogelijk dat de windturbine na de looptijd van het project gewoon doorgaat met produceren. Na 15 jaar zal er in de algemene ledenvergadering een besluit genomen worden over de verdere exploitatie van de windturbine.

Hoe kan ik helpen om de werving van deelnemers voor de WINDpostcoderoos tot een succes te maken?

U helpt ons deelnemers te werven door het project aan te bevelen, te steunen en verder te delen met uw contacten bijvoorbeeld via social media.

Over de coöperaties

Welke rechtsvorm wordt toegepast?

Per WINDpostcoderoos project wordt een coöperatieve vereniging opgericht voor haar leden. De rechtsvorm Coöperatie U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) past het beste bij de activiteiten van de WINDpostcoderoos en voor de bescherming van haar leden. Alle deelnemers hebben hierdoor even veel te zeggen binnen de coöperatie en het beschermt de deelnemers tegen aansprakelijkheid.

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de coöperatie?

Het bestuur van de coöperatie ziet toe op een juiste uitvoering van de werkzaamheden zoals die door de onderaannemers worden uitgevoerd. Het gaat om beheer en onderhoud, administratie, financieel beheer en, niet onbelangrijk, de communicatie met de deelnemers. Naast de wind turbine eigenaren kunnen bijvoorbeeld ook afgevaardigden van energiebedrijven en/of (deel)gemeentes zitting nemen in het bestuur van de coöperatie.

Kan ik zitting nemen in een coöperatie bestuur?

U kunt, als participant, zitting nemen in het coöperatiebestuur. Naast mede eigenaar bent u dan ook medebestuurder van de coöperatie.

© Copyright - WES, Wind Postcode Roos